Kezdőlap / Tűzvédelmi tervezés

Tűzvédelmi tervezés

Egy újonnan létesülő épületnek számtalan követelménynek kell megfelelnie, így többek között a tűzvédelmi előírásoknak is. Ezen előírások érvényre juttatása lehetővé teszi

 • a tulajdon védelmét,
 • egy esetleges tűz esetén az épületben tartózkodó személyek menekülésének, mentésének biztosítását,
 • a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartását,
 • a piacvesztés elkerülését,
 • a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálását.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 21.§ (1) bekezdése az alábbiakat rögzíti: „Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza törvény és annak végrehajtási rendeletében előírt tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálását tervekkel és műszaki leírásokkal”.

A 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 5. melléklete határozza meg az építési engedélyezési tervdokumentációk részét képező tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményeit. Ezen előírás értelmében a tűzvédelmi dokumentáció tartalmazza:

 • a kockázati osztályba sorolásra,
 • a tervezett technológia tűzvédelmére,
 • az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 • a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlásra, a tűztávolságra,
 • a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 • a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
 • a tűzoltósági beavatkozási feltételeire,
 • az épület kiürítésére, a benntartózkodó személyek mentésére,
 • az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 • a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására,
 • a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.

A következő esetekben a tűzvédelmi dokumentációt csak tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el:

 • KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmények,
 • AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
  • lakó- és üdülőépületek,
  • nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épületek,
  • az 500 m2 – szintenként összesített – nettó alapterületet meghaladó épületek.
 • NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
 • az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2.
 • az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2,
 • A tömegtartózkodás céljára nem szolgáló lelátó, vendéglátó, kereskedelmi rendeltetéssel rendelkező – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény, ami 50 főnél több személy tartózkodására szolgál és alapterülete a nettó 20 m2-t meghaladja.

Az építési engedélyezési tervdokumentációk „korlátozott” tartalommal bírnak, azok sok esetben nem alkalmasak kivitelezési célra. Ezért jogszabályban meghatározott esetekben kiviteli tűzvédelmi dokumentációt is készíteni kell az alábbi tartalommal:

 • az építmény, létesítmény megközelíthetőségére, mentési helyek elhelyezkedésére,
 • a létesítmény oltóanyagellátására, a tűzoltósági beavatkozási feltételekre,
 • a kockázati osztályba sorolásra,
 • az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,
 • a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra,
 • a kiürítésre, mentésre,
 • az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülésére,
 • a tűzjelzésre és -oltásra,
 • a hő és füst elleni védelem kialakítására,
 • a technológia tűzvédelmére,
 • a hasadó, hasadó-nyíló felületekre,
 • a biztonsági jelzésekre vonatkozó megoldásokat.

PentaProfi - hő- és füst

A kiviteli tervdokumentáció helyszín és alaprajzi munkarészein fel kell tüntetni:

 • a tűzoltási felvonulási út és terület, a mentési (talpalási) helyek elhelyezkedését,
 • a homlokzati mentési pontokat,
 • a tűzoltó gépjárművek közlekedését, működését hátrányosan befolyásoló körülményeket,
 • oltóanyagforrások elhelyezkedését és jellegét, tűzcsap-szerelvényszekrényeket,
 • tűzoltósági beavatkozási központ elhelyezkedését, bejáratát,
 • tűzoltósági kulcsszéf elhelyezkedését,
 • a tűzoltó beavatkozással összefüggő feliratokat, jelöléseket, közlekedési és egyéb táblákat,
 • az engedélyezéssel érintett épületet és a szomszédos építményeket, a közöttük lévő tűztávolságot,
 • tűzszakasz határokat,
 • tűzgátló nyílászárók, csappantyúk, mandzsetták, tűzterjedés gátlására szolgáló egyéb szerkezetek beépítési helyét,
 • tűzterjedési gátakat,
 • a helyiségek befogadóképességét,
 • kiürítési és menekülési útvonalak nyomvonalát,
 • homlokzati mentési pontokat,
 • átmeneti védett tereket,
 • biztonsági és irányfényvilágítási lámpatesteket, ezek központi akkumulátorát,
 • kiürítésre szolgáló ajtókat, vésznyitókat, pánikzárakat, vészkijárati zárakat,
 • a kiürítésre szolgáló fotocellás ajtókat,
 • menekülési útirányjelzéseket (az irány és az elhelyezési magasság feltüntetésével),
 • biztonsági jelzéseket és jellegüket,
 • fali tűzcsapok, száraz oltóvízvezeték betáplálási és leágazási pontjait, oltóvízellátás nyomásfokozó szivattyúját,
 • füstszakasz határokat,
 • füstgátló nyílászárókat,
 • hő- és füstelvezetés, füstmentesítés elszívó- és légpótló nyílásait, elszívó és légpótló csatornák, füstelvezető és légpótló felületeket (nyílások),
 • füstelvezető, füstmentesítő és légpótló ventilátorok helyét, azok légbeszívó nyílásának helyét,
 • füst szabadba vezetésének helyét,
 • tűzgátló előterek szellőzőnyílásait, szellőzőventilátorait, az előterek szellőzését biztosító légcsatornákat, azok szabadba nyíló végét,
 • légtechnikai vezetékeket,
 • tűzgátló burkolattal ellátott légtechnikai vezetékek tűzgátló burkolatát,
 • tűzvédelmi berendezések, eszközök kezelőszerkezeteit, vezérlőtablóit,
 • hasadó, hasadó-nyíló felületeket,
 • napelemeket, a tűzvédelmi kapcsolókat, nyomvonalakat és rendszerelemeket,
 • technológiai alaprajzot,

Kiviteli tervdokumentáció homlokzati és metszet rajzain fel kell tüntetni:

 • az éghető homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, éghető homlokzati hőszigeteléseket,
 • hasadó, hasadó-nyíló felületeket,
 • napelemeket, a tűzvédelmi kapcsolókat, nyomvonalakat és rendszerelemeket,
 • a homlokzati és tetőtűz-terjedési gát megoldásait (metszet rajzokon).

A Penta-Profi Kft. munkatársai vállalják mind az engedélyezési, mind a kiviteli tűzvédelmi dokumentációk összeállítását. A jogszabályi követelmények érvényre juttatása mellett fontos a költséghatékonyság is, így tervezésünk során a legoptimálisabb műszaki megoldásokra teszünk javaslatokat.

Felkérésre kiviteli tűzvédelmi koordinátori feladatokat is ellátunk, melynek során a kivitelezési stádiumban felmerülő problémák megoldásához, alternatívák kidolgozásához, a zökkenőmentes használatba vételi eljárások lefolytatásához tudunk támogató segítséget adni.